Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Právne školenia sú určené nielen pre právnikov, ale všetkých ľudí, ktorí sa chcú orientovať v legislatíve v danej oblasti. Semináre sú špecializované pre rôzne oblasti práva a zväčša sa zameriavajú na zákony, ktoré prešli novelizáciou. Je dôležité poznať výklad zákona, z tohto dôvodu často na seminároch prednášajú tvorcovia zákona alebo metodický pracovníci.

Kurzy zamerané na autorské práva vychádzajú z Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. obsahujú najmä definície základných pojmov ako je predmet autorského práva, kto je autor, charakteristika diela a pod. Nedieľnou súčasťou je vymedzenie okamihu, kedy vznikajú osobnostné a majetkové práva.

Vzdelávanie v trestnom práve môže mať rôznorodé zameranie podľa oblasti záujmu:

 • kriminalistika,
 • kriminológia,
 • obhajoba v trestnom konaní,
 • penológia,
 • medzinárodné trestné právo,
 • mladiství v trestnom práve,
 • trestné právo hmotné,
 • trestné konanie,
 • pomoc poškodeným,
 • vojenské trestné právo.

Vzdelávanie v oblasti správneho práva sa zameriava na spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy. Jedná sa najmä o tie vzťahy, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Kurzy, ktoré sa zaoberajú konkurzom a vyrovnaním obsahujú najmä problematiku samotného konkurzu a reštrukturalizácie. Oddlženie je takisto aktuálnou témou a týka sa fyzickej osoby, ktorá má právo po zrušení konkurzu domáhať sa na súde zbavenia svojich dlhov. Oblasť konkurzu a vyrovnania rieši aj cezhraničné konkurzy či konkurzy finančných inštitúcií.

Európska legislatíva je tvorená:

 • zmluvami,
 • medzinárodnými dohodami,
 • odvodeným právom vydávaným inštitúciami EÚ, a judikatúrou Súdneho dvora.

Vzdelávanie v oblasti obchodného práva sa zameriava na dve odvetvia:

 • obchodné právo hmotné, ktoré zahŕňa normy hmotného práva. Tie určujú, aké práva a povinnosti majú ich adresáti.
 • obchodné právo procesné, ktoré zahŕňa procesnoprávne normy. Tie určujú, akou formou môžu byť práva uplatnené.

Podstatou vzdelávania v občianskom práve je problematika občianskoprávnych vzťahov medzi fyzickými osobami, majetkových vzťahov fyzických a právnických osôb ako aj majetkových vzťahov medzi týmito osobami a štátom a vzťahov vyplývajúcich z práva na ochranu osôb.

Rodinné právo upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v rodine. Jedná sa o vzťahy založené manželstvom alebo na základe príbuzenstva – medzi manželmi, rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými, najmä medzi starými rodičmi a deťmi a aj súrodencami. Rodinné právo rieši aj vzťahy náhradnej rodinnej výchovy, osvojenie dieťaťa, pestúnskej starostlivosti či zverenie dieťaťa do výchovy iného občana alebo rodiča.

Vzdelávanie v oblasti pracovného práva sa zameriava na tri základné oblasti:

 • individuálne pracovné právo,
 • kolektívne pracovné právo,
 • právna úprava zamestnávania.

Daňové právo zahŕňa skupinu hmotnoprávnych noriem, ktoré regulujú peňažné platby. Tieto platby majú charakter dane a obsahujú prvky:

 • subjekt dane,
 • predmet dane,
 • základ dane,
 • sadzba dane.
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Právo a legislatíva

1. Zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. …

IOSEC, s.r.o.
Bratislava

13.6.2016

13.6.2016

45 €
54 € s DPH

super

2. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Poprad

9.6.2016

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

3. DOKUMENTÁCIA K TRANSFEROVÉMU OCEŇOVANIU - WEBINÁR (03.06.2016)

Akadémia daňových poradcov
Slovensko

e-learning

e-learning

20,83 €
25 € s DPH

super

4. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Trenčín

8.6.2016

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

5. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

C&D Services s.r.o.
Trnava

28.6 - 30.6.2016

otvára sa podľa záujmu

400 €
480 € s DPH

super

6. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Košice

10.6.2016

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

7. Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

9.6.2016

otvára sa podľa záujmu

100 €
120 € s DPH

super

8. COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE

C&D Services s.r.o.
Trnava

7.6.2016

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

super

9. Správa registratúry a archív organizácie Výklad zákona vrátane novely266/2015…

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

top

10. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

C&D Services s.r.o.
Trnava

8.6.2016

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

top

11. Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Vysoké Tatry,Žilina

6.6.2016 7

otvára sa podľa záujmu

165 €
198 € s DPH

top

12. Škola DPH

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Bratislava

otvára sa ročne

otvára sa ročne

600 €
720 € s DPH

top

13. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + „spoločníci, konatelia, autori a umelci“

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

21.6.2016

otvára sa podľa záujmu

60 €
72 € s DPH

top

14. Verejné obstarávanie - Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

OTIDEA s.r.o.
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

80 €
96 € s DPH

top

15. Školenie podnikateľské minimum

EDU-LAND s.r.o.
Bratislava

22.7.2016 2

50 €
60 € s DPH

top

16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

TM Consulting, s.r.o.
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

50 €
60 € s DPH

top

17. Intrastat – aktuálne v roku 2016

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

16.6.2016

otvára sa podľa záujmu

80 €
96 € s DPH

top

18. Vybrané časti Zákonníka práce - PRACOVNÝ ČAS

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Košice

otvára sa polročne

otvára sa polročne

37,50 €
45 € s DPH

top

19. Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Žilina

2.6.2016

otvára sa podľa záujmu

100 €
120 € s DPH

top

20. Zákon o DPH - dvojdňové školenie

EDU-LAND s.r.o.
Bratislava

14.6 - 15.6.2016 4

70 €
84 € s DPH

top

21. Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie 40 h.

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

275 €
330 € s DPH

top

22. Zákonník práce - v znení NOVELY účinnej od 01.03.2015 - NOVINKA!

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

148 €
177,60 € s DPH

top

23. Zákonník práce – aplikačný seminár

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Vysoké Tatry,Žilina

21.6.2016 5

otvára sa podľa záujmu

165 €
198 € s DPH

top

24. Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

166 €
199,20 € s DPH

top

25. Odložená daň – účtovanie a vykazovanie

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Žilina,Bratislava

2.6.2016 5

otvára sa podľa záujmu

165 €
198 € s DPH

top

26. Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie -…

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

191,67 €
230 € s DPH

top

27. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ (akreditované…

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Trnava

10.6.2016

otvára sa podľa záujmu

50 €
60 € s DPH

top

28. Úpadkové trestné činy a trestná zodpovednosť právnických osôb

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

31.5.2016

90 €
108 € s DPH

top

29. Pracovný čas – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

16.6.2016

58 €
69,60 € s DPH

top

30. INCOTERMS 2010 - výklad a používanie dodacích doložiek

C&D Services s.r.o.
Trnava

21.6.2016

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

top

31. ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

55 €
66 € s DPH

top

32. Civilný sporový poriadok – opravné prostriedky a konanie o nich pred súdom v…

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

9.6.2016

75 €
90 € s DPH

top

33. DANE A POPLATKY SR - JAR 2016 - CYKLUS SEMINÁROV

Akadémia daňových poradcov
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

791,67 €
950 € s DPH

top

34. Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu…

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Žilina

21.6.2016

otvára sa podľa záujmu

65 €
78 € s DPH

top

35. BRUSEL I - Právomoc súdov, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

14.6.2016

80 €
96 € s DPH

top

36. Ochrana osobných údajov v E-SHOPE

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

28.6.2016

otvára sa podľa záujmu

80 €
96 € s DPH

top

37. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

7.6.2016

otvára sa podľa záujmu

60 €
72 € s DPH

top

38. NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Žilina

21.6.2016 4

otvára sa podľa záujmu

130 €
156 € s DPH

top

39. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU

C&D Services s.r.o.
Trnava

1.6.2016

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

top

40. Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

17.6.2016

otvára sa podľa záujmu

100 €
120 € s DPH

top
Extra klienti pre kategóriu Právo a legislatíva